Coming soon!

This language is currently in review and will be available soon!

Buu’aalee

Bu’aalee Qu’annoo fi qorannoo , gabaasaa piroojecti,   Bu’aalee Qu’annoo fi qorannoo  Hayyootaa dhan kan maxanfaman fi hojii qu’annoo fi qorannoo garagaraa.

Hirmanaa fi hubanoo uumuu iratti

Yaada dabalataa argachuuf

Waljijjiiraa Beekumsa

Yaada dabalataa argachuuf