Coming soon!

This language is currently in review and will be available soon!

Weebsayitii bu’aa qabeessa fi beekumsaan kan foyyaa’ee

Kayyoon weebsayitii kanaa qo’annoo kallattii adda addaa jiran  beekumsa fi ogeessotan bakka tokkotti fiduun  walitti dhufeenya gaarii uumuudha.

Weebsayiitiin kun harkaa caala bu’aa qo’annoo kan ibsuu yoo ta’uu dabalataniis hirmaana qo’annoo, beekumsa waljijjiiraa fi qophiiwwan ni kennu. Keessatu seera luboota fi barumsaa Tiyoloojii, dhimma amantaa ta’an, miidhaa adaa qabessaa ittisuu irratti qo’annawwanii fi qophii foyya’ee  argamaan haa ta’uutti  kitaabotaa fi qo’annoon kun  piroojektii  biyyatti rawwaatan ogeessoota qofaa banaa ta’aa.

Akkasumas miidhaa addunyaa guutuu  dhorkuuf/ hambisuuf  kan dandeessisuu dandiiwwan qo’annoo  beekumsa kenna Piroojektiin kun Ammariffan, Tigriffaan  fi Ingiliffan kan maxxanfamuu yoo ta’uu, akkumaa haalattin  afaan hawaasan qopha’uu danda’a.

Dabalataan dubbbisuu furtuu gad qabaa

Riqichaa ijaaru

Project dldl/ድልድል held its first Annual Conference on 11-12 November 2022 in Addis Ababa, Ethiopia on ‘Domestic Violence-Gender-Faith’

Project dldl/ድልድል held its first Annual Conference on 11-12 November 2022 in Addis Ababa,  Ethiopia with the option for UK speakers and audiences to join online. The Project dldl/ድልድል Annual Conference was co-organised with project partner EMIRTA/እምርታ Research, Training and Development Institute in Ethiopia.

The conference focused on the nexus ‘Domestic Violence – Gender – Faith’ and had three overall aims. The first aim was to promote a better integration of theological and religious perspectives in gender-sensitive work on domestic violence and abuse. The second aim was to facilitate a bridging of different theoretical frameworks and approaches to achieve a more integrated lens through which to appraise the issue of domestic violence and abuse and to identify appropriate responses by means of working collaboratively. The third aim of was to contribute to a diversification of knowledge production in the area of domestic violence and abuse and to achieve genuine knowledge sharing from the so-called Global South to the so-called Global North.

Over 60 physical participants attended during the two days of the annual conference. Many more watched online, with speakers joining from the UK, Egypt, Australia and other countries. Among the physical presentations and keynote speeches, 14 were by or included Ethiopian speakers and 13 presentations were given by international presenters from the UK and other countries who submitted pre-recorded presentations to be broadcast at the conference venue. Additionally, five workshops were delivered by international specialists from the UK, US, Kenya, Pakistan and Italy, four of whom attended physically. The conference programme also included a film screening that showcased effectively how spiritual, cultural and secular responses to mental health can come together to inform both attitudes and responses to mental health issues in a village community in Ghana.

The recordings of the conference and a post-conference report will be released soon. Please check this page again in coming weeks.

Piroojektiin kun qo’annoo United Kingdom fi Innoveshiniin kan deegramuu yoo ta’uu gara fulduraatti  duraa ta’aan leenjii fi deegarsaa ‘Dildil’ qo’annoo amantaa, saala, misooma fi fayyaa hawaasa dararaa adaa qabessa  dhorkuuf keessattu Itiyoophiyaa, Ertiriyaa  fi United Kingdom  qo’annoo harra piroojektii kan jedhuun kan dhabbateedha. /Grant Retine / T043350/1/, akkasumas Harry Frank Guggenheim faawundeeshinii (deeggarsa qo’annoo 2019) kan godhamuufi.

Qo’annoon polisii  UKRI  mijawaa ta’uun beekumsa warra gita bitootta yaada isaanii bilisaa baasuun kan dalagamuu yoo ta’uu, kallattii kanaan warra jiran bu’aa qo’annoowwanii   poolisii warra fayyadamaniif  kan eeyyamu ta’a. Bu’aawwan maxxansa V-F-P- Creative  Commons Attribution Non commercial /CCBY-Nc-4.0/ . addunyaa guutuu eeyyama hawaasa kan bahuu dha.  Eyyamnii kun bu’aa maxxansa waliin makamee beekumsa mataa isaa dabalatee daldalaaf hin oolu jechuun eyyamaa jalatti hiruun/kenuun / kan danda’uu hojii  dhuunfaa  argachuuf hin oolu.

Bu’aa qo’annoo keessanii  maqaa guutuu, waggaa fi iddoo itti maxxafamee ibsamuun irra jiraa. Kun kan ta’uu piroojektiin Dildil, qo’annoo amantaa , saala, misooma  fi fayya hawaasa  midhaa biyya keessatti  uumaanii hawaasa amanta hordofu  irra dhorkuuf UK qo’annoof kan hojjatan  gara fuulduraatti ni dhufaa.  Fuula kana irratti ergawwan  bahan ykn dadaarban dhabbile UKRI fi HFG bakka bu’aan mitti.