Coming soon!

This language is currently in review and will be available soon!

Kanaan nuu argadhaa

Gargaarsa waliigalaa

Odeefannoo dabalataa argachuuf ykn mattimmaa keenyaa ilaaluu yoo barbaadan ,malloo Emelii kanaaf qopha’een nuu argadha. soasflf@soas.ac.uk

Qorrataa kallatiin hasoofsisuu yoo barbaadan, Dr. Roominaa Istiraatii, wa’ee qo’anna fi bu’aa isaa,malloo kennaan baressaa. ri5@soas.ac.uk

Marri projectii kana kessatti hirmaachuuf ,garree keenya hoorddofuuf JISCMAIL irratti nuu argatuu.