Coming soon!

This language is currently in review and will be available soon!

እዚ መርበብ ሓበሬታ ልውውጥ ፍልጠትን ለውጢ ንምምፃእን ተሓሲቡ ዝተገበረ እዩ

ናይዚ መርበብ ሓበሬታ ዓላማ ፍልጠትን ሓበሬታን ዝለዋወጠሉ ሥርዓት ብምዝርጋሕ ናይዚ ፕሮጀክት ኣካላት ዝኾኑ ዝተፈላለዩ መዳርግቲ አካላት ዝተፈላለዩ ናይ ስራሕ ዘርፍታትን ሞያታትን ብምትሕብባር ሓደሽቲ ጥምረታት እውን ብምስፍሕፋሕ ኣብዚ ፕሮጀክት ናይ ፖሊሲ ለውጢ ምምፃእ እዩ።

እዚ መርበብ ሓበሬታ በቢ እዋኑ ዝረኸቦም ናይ ፅንዓት ውፅኢታት ካብ ተሳትፎን ምዕባይ ግንዛበን ካብ ስራሕቲ ልውውጥ ፍልጠትን ዝረኸቦም ውፅኢታት ብቐዋሚነት የሐትም። እዚ እውን ሃፍቲታት (ቀረባት) ዘጠቓልል እንትኸውን ካብ ሕትመታቱ ድማ ንካህናት፣ ነገረ መለኮት ምሩቓን፣ መሰልጠንቲ፣ ተሟገቲ የካትት። እቶም ዝበዝሑ ቀረባት ኣፍተን ናይ ፕሮጀክት ሃገራት ዘተኩር እኳ እንተኾነ፤ ኣብ ውሽጢ ቤተሰብ ዝግበር መጥቃዕቲ ንምቕናስ ኣብ ዝገበር አስተዋፅኦ ኣብ ካልኦት ዓለማት ዝርከቡ አመንቲ ማሕበረ ሰባት እውን የካትት እዩ።

እቲ ፕሮጀክት ብዋናነት ዝጥቀመሉ ናይ ሕትመት ቋንቋ ማሕበረሰብን መዳርግቲ አካላትን ብዋናነት ዝረኸብዎን ዝጥቀመሉን እኳ እንተኾነ ብአምሓርኛ፣ ብትግርኛን በእንግሊዝኛን ንምሕታም ድሌት አለዎ።

ንዝበለፀ መረዳእታ አፍቲ ናይ ለውጢ ፖሊሲ ዝብል መራኸቢ ይጠውጉ

ምህናፅ ድልድላት

Project dldl/ድልድል Annual Conference 2024: Registration OPEN!

The Project dldl/ድልድል Annual Conference for 2024 will be dedicated to the theme of Domestic Violence – Religion – Migration: Integrating cultural and religious diversity in UK domestic violence and abuse services and developing a future roadmap for the sector.

The conference will consist of evidence sharing panels and best practice workshops led by researchers and DVA practitioners and service providers to achieve genuine cross-sectoral knowledge exchange and identify together good practices, new approaches and future priorities and directions in faith-informed and culturally adapted DVA services in the UK and internationally. We would also like to bridge the evidence we have produced in two continents in the past four years, by assisting travel for our Ethiopian partners to the UK, to feed this into conversations intersecting domestic violence, religion and migration.

The conference will also feature keynotes delivered by leading figures in DVA policy and practice, including the Domestic Violence Commissioner in the UK, and a roundtable engaging participants and the public, and is being supported by numerous organisations (featured on our conference page), many of which will contribute actively to the conference.

In the evening of day 1,  Project dldl/ድልድል will also hold a screening of its docudrama ‘Tidar’ (‘Marriage’), an educational film co-produced in Ethiopia and the UK to raise awareness about the role of religious beliefs and faith in domestic violence experiences. You may watch the multilingual trailers on our Vimeo account.

The event is open to everyone. Please register on Eventbrite.

ናይዚ ፕሮጀክት ሐበራዊ ዓላማ ብዘለዎም  መራሕቲ “ኣብ ውሽጢ ቤተሰብ ዝፍፀሙ ጥቕዓታት ከመሐይሹ ዝኽእሉ ሃይማኖታዊ መፅናዕትታት፣ ኣብ ሥነ ፆታን  ልምዓትን ከምኡድማ ኣብ ናይሕዝቢ ጥዕና ስራሕቲ ምክያድ፣ ሐድሽ ሥርዓት ኣብ  ኢትዮጵያን አብኤርትራን  ኣብ ዩኬን “ ብዝብል  አብትሕቲ ዩኬ ናይ ምርምርን ናይ ፈጠራን ክፍሊ ዝድገፍ መርሃግብሪ እዩ።  ብፍራይንክ ጋገንሄይን ፋውንዴሽን ድማ ይሕገዝ።

ናይ ዩኬ ፈጠራን መፅናዕትን ፕሮጀክት ግልጽ ናይ ፍልጠት ተጠቃሚነት ፖሊሲ ከምኡውን ፍልጠት ከም መግዛእቲ ክተሐዝ የብሉን ኢሉ ብዝወሰዶ ቑርፂ ቕዋም ናይቲ ፕሮጀክት ውፅኢታት ንኹሎም ተጠቀምቲ ክፍቲ እዮም። ውፅኢታቱ ድማ ንግዳዊ ብዘይኾነ መንገዲ ኣብመዝገብ ኮመንስ አትሪቢውሽን ተቋም   ኣብ ትሕቲ ዓለምአቀፍ ሕዝቢ ፈቃድ ኾይኑ ይሕተም።እዚ ፍቃድ ንንግዲ ንትርፍን ብዘይውዕል መንገዲ  ናይ ሥራሕ ውፅኢቶም ንዘሕትሙ ዕድል ይህብ። ሐዱሽ ናይ ፅንዓት ውፅኢቶም ነዚ ፕሮጀክት አፍልጦ  ክህብ ይግባእ ንትርፊ ምውዓል ግን አይፍቀድን ብተመሳሳሊ ርዕሲ ምስራሕ’ውን ዝተኸልኸለ እዩ።

ካልኦት ናይ ስራሕ ውፅኢታት  ኣብ ድልድል ፕሮጀክት እንትጥቀሙ “ኣብ ውሽጢ ቤተሰብ ንዝፍፀሙ መጥቓዕቲ ንምቕናስ ንዝኽእዑ ሃይማኖታዊ መፅናዕትታት ስነ ፆታን ልምዓትን ከምእውን ሕዝባዊ ጥዕና ምኽያድ “ ኣብዝብል ርእሲ ንምስታፍ እንትደልዩ በይዞኦም ናይ ፀሐፊ ሽምን ዝተፅሐፈሉ ዓመተምሕረትን ብምጥቃስ አፍልጦ ይሃቡ።

ሕድሕድ ጽሁፍ ናይቲ ጸሐፊኡ ሃሳብ እምበር ናይ ዩኬ ናይ ምርምርን ፈጠራን ወይ ድማ ናይ ፍራንክ ጋገንሃይን ፋውንዴሽን አየንጸባርቕን።