Coming soon!

This language is currently in review and will be available soon!

ንኣብ ውሽጢ ቤተሰብ ንዝግበር መጥቃዕቲ ተሟጋቲ

ናብ ፀጋታት ተመላስ

ፕሮጀክት ድልድል አብ ምህናፅ ሃይማኖታወን ባህላውን ጉዳያትን ብምክንያት አብ ውሽጢ ቤተሰብ ዝፍፀም መጥቃዕቲ ጉድአት ንዝበፅሖም ንምዝጋዝ ንዝግበር ናይ ፕሮግራም ርድኢት ዝፍልፍል እዩ።

ብዙሓት ሃይማኖት መሰረት ዝገበሩ ተበግሶታት አብዓለምና አለዉ። ንአብነት ከም ሬሰቶሬድ አብ ዩኬይ፣ ሬቭ ፕሮግራም አብ ካናዳ ከምኡ እውን አብ መጥቃዕቲ ዝበፅሐን ደቂ አንስትዮን አዋልድን አብ ኢትዮዽያ ትኩረት ዝገበሩ ቤት ዕዮታት አለዉ። ናይዚኦም ረብሓ አብ ናይ እምነት ማሕበረሰባት ብዝግበር ፃዕሪ አብ ዓለማውን ሃይማኖታውን ዘርፊታት ድልድይ ምስራሕ እዩ። አብ ዩከይ አብ ውሽጢ ቤተሰብ  ዝፍፀም መጥቃዕቲ ብዋናነት ባህሊ መሰረት ዝገበረ እንትኸውን ንአብነት፡- ክቡር ወንጀል ወዘተ ምጥቃስ ይከአል። ኮይኑ ግና አብ  ሃይማኖታውን ባህላውን ጉዳያት ዘለቄታ ዘለዎ ስራሕ አብ ምሰራሕ ጎደሎ አለዎ። ነዚ ድማ ናይ ብዙሓት ሃይማኖታትን ማሕበረ ሰብን ቁፅሪ ምውሳክ ከምኡ እውን ፅዑዕ ዓለም አቀፍ ስደት ምህላይ አንገብጋቢ ገይሩዎ እዩ። አብ ከይዲ ዝርከቡ አብ ውሽጢ ቤተሰብ ዝግበሩ መጥቃዕቲታትን ስደትን ትኩረት ዝገበሩ ፕሮጀክትታት አብ ዩከይ ከምዘረጋግፁዎ አብ ዘይተመጣጠኑ ስደተኛታት አብ ውሽጢ ቤተሰብ ዝፍፀም መጥቃዕቲ ፅዕንቶ ከምዘለዎን ብዝተፈላለዩ ዕንቅፋታት ናብ ዝለዓለ ብርኪ ግልጋሎት አብ ምካድ አብ ፀገም ከምዝርከቡ ይገልፅ። ወይ ድማ አብ ሃይማኖትን ባህልን ዘሎ ቅርሲ ዘይምርዳእ ወይ ድማ ካልኦት ረቋሕታት ከም ንኡስ ግንዛበ ሕግታት ዩከይ፣ ወይ ድማ ዝተፈለየ መንገዲ አብ ሓደጋታት ምርዳእ ዘሎ ሃይማኖታውን ዓለማውን አረአእያታት ክኸውን ይክእል።

እዚ ርእሲ እዚ ዘቅቦም ሃፍትታት አብ ውሽጢ ቤተሰብ ዝፍፀም መጥቃዕቲ አብ መንግስታዊ ይኩን ዘይመንግስታዊ ትካላት ንዝሰርሑ ዓለማቀፋዊ ብዝኮነ መንገዲ ንዝለዓለ ምርዳእ አብ ሃይማኖታውን ባህላውን መዐቀንታት ናይ ውልቀ ተሞክሮ አብ ውሽጢ ቤተሰብ ዝፍፀሙ መጥቃዕቲታት ዝወሃብ መልሲ ንተሟገቲ ወይ ተላመድቲ ዝተዳለወ እዩ። 

ፀጋታት

Policy Brief: 'Leveraging the potential of religious teachings and grassroots religious teachers and clerics to combat intimate partner violence in international development contexts'

5 December 2023

The current policy brief highlights the significant potential that religious teachings and religious teachers and clerics can have in combating intimate partner violence (IPV) and how this could be leveraged by means of a case study and select published literature. It draws from findings from long-term anthropological research with communities in Ethiopia and evidence collected from a recent programme implemented by project dldl/ድልድል that engaged Christian clergy to build their preparedness to respond to domestic violence in Ethiopia. The findings from the case study suggest that theology-informed IPV trainings could enable religious teachers to become more active in IPV responses, provided that a) theological responses are embedded in the religious tradition that faith communities consider authoritative, and b) trainers are fully versed in the cultural context, theological tradition and IPV realities that the religious teachers they train are faced with in their everyday life.

Faith in gender based violence (GBV) response: exploring relationships and implications for humanitarian practice

3 June 2021

The GBV AoR (Gender Based Violence Area of Responsibility) Community of Practice with the Institute for Research into Superdiversity (IRiS) at the University of Birmingham, JLI/SVRI Faith & GBV Hub and EQUISTY Gender Lab delivered a webinar to explore and exchange information with GBV practitioners on how to better understand how religion, faith, and spirituality can shape GBV survivors’ resilience, recovery, wellbeing and vulnerability. Dr Romina Istratii was one of the main speakers and gave a presentation titled “Understanding the colonial legacies that underpin engagements with religious parameters in humanitarian response and public health.” Dr Istratii noted that practitioners should recognised the epistemological legacies informing theories and practices in the respective sectors in order to understand the limitations of how these sectors currently respond to/work with religious parameters and how to achieve more substantive and nuanced engagement approaches.

War and domestic violence: A rapid scoping of the literature to understand the relationship and to inform responses in the Tigray humanitarian crisis

10 April 2021

Unexpectedly, on 4 November 2020 (four days after the official start date of project dldl/ድልድል), a conflict erupted in Tigray region. The eruption of the war raised an urgent need to pay attention to violence experienced in political conflict and to war trauma and to understand the implications for domestic life and family relations in the conflict-affected communities, as well as identify linkages with religio-cultural parameters where these have been identified. The working paper has the two-fold aim to deepen the analysis of domestic violence in conflict-ridden Tigray as part of the ongoing work that we do as project dldl/ድልድል and to inform current humanitarian responses in the region so that they account for context-specific needs and the religio-cultural conditions of the people. The paper is relevant to other emergency contexts within and beyond Ethiopia, as well as migrant and refugee communities.

Discussion group dedicated to promoting integrated approaches to domestic violence in faith communities 

10 January 2021

If you work in the domestic violence sector, such as social work, counselling, GBV interventions internationally or other, you may wish to join the project’s dedicated mail list DV-Gender-Faith on JISCMAIL. This is  intended for domestic violence practitioners, researchers and religious stakeholders to share new research, training materials and experiences in order to build beneficial practices together and to promote better-integrated approaches to addressing domestic violence in religious communities. Subscription is open to all and discussions are public.

Webinar on addressing domestic violence in religious communities in the era of decolonising knowledge 

25 November 2020

A webinar was held in November that  brought together researchers and practitioners from around the world to examine current approaches to domestic violence in religious communities and to identify positive directions for the future. It examined past and current approaches with reflexivity to the limitation of western understandings of ‘religion’, and with the aim of contributing to a diversification of domestic violence understandings and approaches by promoting more Southern-Northern knowledge exchange.

Faith, human psychology and domestic violence: Some ethnographic insights

15 October 2020

Courtesy of Partner Violence & Mental Health Network

Dr Romina Istratii presented  key insights from her year-long theology-informed ethnographic study of domestic violence with the Ethiopian Orthodox Täwahәdo community in the countryside of Northern Ethiopia. The study demonstrated clear associations between individual rationalisations and attitudes towards intimate partner abuse and the participants’ belief systems, as well as the potential of Orthodox theology to counter perceptions of abusiveness conducive to its tolerance by a majority of the population. The study also pointed to interconnections with psychological parameters of violence, suggesting the need for an integrated alleviation approach.